mitt liv har stått eller stod


ett gevär eller snett fall

likhet i suveräna skogar

i skillnad inte likgiltighet

 att auktorisera eller

auktoriteten själv vad är

författarjaget som skriver jag

mot svärtan i min hand

 prosan som cell nej enda

sätt det som setts nu är himlarna

andlösa och drivor av brun-grått

gräs

man är alltid skyldig till nåt


my life had stood or statue 


a rifle or awry fall

similarity in sovereign woods

in difference not indifference
to authorize or the author I

cannot separate it seems

verb from noun or trail from tale

there once was from thereprose as prison no as

the way what way the skies are

breathless now and heaps of grey-

brown grass

you're always guilty of something