Read reads red

or might
 
might turns to force

 

 

 

 

 

How to not believe in fear as

prophesy when

heritage is

 

 

 

 

 

Read and done

indisputable cipher

influence will not be left

unsaid that is

 

 

 

 

 

Read reads red

or blood blueberries

cover the tracks the snow

is now pink

 

 

 

 

 

 

Old interpretations which

parts or whole regions color

Stensele Blattnicksele Salem

 

 

 

 

Sober materialist thinking rejects

magic in accordance with what

ever reason but here

 

 

 

 

Wrath is living’s route

rot that which is not

not living

 

 

 

Tail yes trail

into past futurity spilled

shade of sacred time

 

 

 

“Prophesie is historie Antedated;

And History is Postdated Prophesie”

 

 

 

 

Color colony

colon closing in on colonial

history isn’t past times

but that which was written

below the tree line

 

 

 

Pine roots are steeped in

prospects colon

the forest is neither still nor

still but moments again

and again shift ground

frost shift

 

 

 

Ownerships separated by tracks

raw cuts run across the clear

the cultivation limit a vertical

within the area no map

 

 

 

 

Läste läses rött

eller kanske

rött blir till rötter

 

 

 

 

 

Hur inte tro på rädsla som

profetia när

arvet är

 

 

 

 

 

Läst och gjort

odiskutabelt skiffer

inflytande kommer inte att lämnas

osagt vill säga

 

 

 

 

 

Läsa läses rött

eller blod blåbär

täck spåren snön

är nu rosa

 

 

 

 

 

 

Gamla tolkningar vilka

delar eller hela regioner färgar

Stensele Blattnicksele Salem

 

 

 

 

Sobert materialistiskt tänkande avfärdar

magi i enlighet med vilket förnuft

som helst men här

 

 

 

 

Vreden är livets rutt

ruttnad det som inte

inte lever

 

 

 

Spår ja spå

in i förfluten framtida spilld

helig tids skugga

 

 

 

“Profetia är historia i förhand;

Och historia är profetia i efterhand”

 

 

 

 

Kolon kolonat

markeringen närmar sig markerna

historia är inte förfluten tid

utan det som har nedtecknats

nedanför trädgränsen

 

 

 

Tallrötterna är genomdränkta av

utsikter kolon

skogen är varken stilla eller

fortfarande men ögonblick igen

och igen skifte

tjäle skifte

 

 

 

Äganden åtskilda av rågångar

hugget löper tvärsöver hygget

odlingsgränsen en vertikal

inom området ingen karta